Hodruša Hámre 1267, 966 61 Hodruša Hámre, Slovensko

Právne informácie 

Obchodné podmienky

Článok III. - Práva a povinnosti „Klienta“

1) Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom DARO *** (ďalej len „Hotel“)a klientom sú: a.) spoločnosť DARO Slovakia, s.r.o., Hodruša – Hámre 311, 966 61 Hodruša- Hámre, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel Sro, Vložka číslo: 8501/S, IČO: 36619451, DIČ: 2020066147, IČ DPH: SK2020066147 a b.) fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

 

2) Objednávku na poskytovanie „služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“ osobne, telefonicky, písomne, vrátane e-mailu alebo prostredníctvom internetovej stránky hotela.

 

3) Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

 

4) Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

 

5) Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Článok II. - Poskytovanie „Služieb“ „Hotela“ „Klientom“

1) „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

 

2) Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú platné materiály „Hotela“, najmä jeho internetová stránka.

 

3) Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku ubytovacích služieb „Hotela“. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.

 

4) „Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.

 

5) Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.

 

6) Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.

Článok III. - Práva a povinnosti „Klienta“

1) „Klient“ má právo na poskytnutie „Služieb“ od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.

 

2) „Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „Hotelu“ najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť „Hotelu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „Hotela“.

 

3) Ak sa „Klient“ neubytoval do 18:00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom je „Hotel“ povinný „Klienta“ písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu informovať.

 

4) „Hotelom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.

 

5) Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 tohto Článku.

 

6) Storno podmienky a storno poplatky : Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom na ubytovanie. Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno poplatky: 28 – 21 dní: 20% z ceny ubytovania 21 – 14 dní: 40% z ceny ubytovania 14 – 7 dní: 75% z ceny ubytovania 7 – 0 dni: 100% z ceny ubytovania.

 

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky. Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti). Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku.

Článok IV. - Záverečné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

 

2) Pobyt „Klientov v „Hoteli„ upravuje Ubytovací poriadok ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii „Hotela“.

 

3) Ak „Klient“ poskytne „Hotelu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „Hotel použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a „storno poplatku.

 

4) „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

 

5) Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Hoteli DARO *** nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2015.

Ochrana osobných údajov

O ochrane osobných údajov na webe

Vážení klienti,

 

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať̌ ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 (0) 45 540 00 23 Alebo pošlite email na: recepcia@hoteldaro.sk, info@hoteldaro.sk.

 

OBSAH

 

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
1. Kto je správca vašich osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby.

 

 • Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby.

 

 • Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.
4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 

 • ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

 

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. Ako dlho budeme spracúvať̌ vaše osobné údaje?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď̌ ho odvoláte.

 

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. Kto sú naši obchodní partneri?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú́ osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú́ zmluvu o spracúvaní́ osobných údajov, na základe čoho sú́ tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

 

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

 

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Hotel DARO s.r.o má povinnosť̌ alebo oprávnený záujem ponechať̌ si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

 

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať̌.

 

Právo na prenositeľnosť̌ údajov

 

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

 

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

 

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linkách: +421 (0) 45/540 00 42, +421 (0) 45/540 00 23 poslaním e-mailu na adresu: info@hoteldaro.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Hodruša-Hámre 1267, 966 61 Hodruša-Hámre.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
 • Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu:

Hotel DARO s.r.o., 1267 Hodruša-Hámre, 966 61.

Súbory cookie

Súbory cookie

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme do vášho zariadenia a zase ich z neho získavame. Niektoré sú naozaj potrebné – bez nich by stránka vôbec nefungovala.

 

Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Okrem toho používame analytické cookies, ktoré nám umožňujú zisťovať, ako náš web funguje, a stále ho pre vás zlepšovať.

 

Personalizačné cookies nám dovoľujú prispôsobovať stránku pre vás.

 

Marketingové cookies umožňujú zobrazenie relevantnej reklamy. Niektoré údaje zdieľame aj s tretími stranami.

Ako používame súbory cookie?

Na našej webstránke používame súbory cookie, aby sme uchovali:

 

 • informácie o Vašom správaní a pohybe na našej webstránke pre potreby analýz vedúcich k jej zlepšeniu;
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite;
 • informácie, ktoré ste vložili do kontaktných formulárov, aby ste ich v budúcnosti nemuseli písať odznova;
 • rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste
 • si pozreli;
  avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok;
 • permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu;
 • meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok;

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach hoteldaro.sk i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie.

 

Ak ste napríklad minule hľadali „ubytovanie Banská Štiavnica“, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie ubytovanie v danej lokalite.

 

To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

 

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

 

V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Zoznam používaných cookies

Adwords

 

Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov.

 

Google Analytics

 

Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve.

 

Hotjar

 

Vďaka nahrávaniu reálného chovania uživateľa na naších stránkach eliminujte nedostatky. Tým, že uvidíme, kam používatelia klikajú, scrollují a ako sa správajú na stránkach, môžeme odhaliť problémy v použiteľnosti a odstrániť ich.

Close
Facebook
Instagram