Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie ubytovacích služieb

Hotel Daro***

Článok I.

Zmluvné strany

1) Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom DARO *** (ďalej len „Hotel“)a klientom sú: a.) spoločnosť DARO Slovakia, s.r.o., Hodruša – Hámre 311, 966 61 Hodruša- Hámre, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel Sro, Vložka číslo: 8501/S, IČO: 36619451, DIČ: 2020066147, IČ DPH: SK2020066147 a b.) fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

2) Objednávku na poskytovanie „služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“ osobne, telefonicky, písomne, vrátane e-mailu alebo prostredníctvom internetovej stránky hotela.

3) Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

4) Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

5) Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Článok II.

Poskytovanie „Služieb“ „Hotela“ „Klientom“

 • „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
 • Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú platné materiály „Hotela“, najmä jeho internetová stránka.
 • Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku ubytovacích služieb „Hotela“. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.
 • „ Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.
 • Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.
 • Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.
Starý zámok - Banská Štiavnica

Článok III.

Práva a povinnosti „Klienta“

 • „Klient“ má právo na poskytnutie „Služieb“ od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.
 • „Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „Hotelu“ najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť „Hotelu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „Hotela“.
 • Ak sa „Klient“ neubytoval do 18:00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom je „Hotel“ povinný „Klienta“ písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu informovať.
 • „Hotelom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.
 • Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 tohto Článku.
 • Storno podmienky a storno poplatky : Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom na ubytovanie. Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno poplatky: 28 – 21 dní: 20% z ceny ubytovania 21 – 14 dní: 40% z ceny ubytovania 14 – 7 dní: 75% z ceny ubytovania 7 – 0 dni: 100% z ceny ubytovania. Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky. Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti). Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 • Pobyt „Klientov v „Hoteli„ upravuje Ubytovací poriadok ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii „Hotela“.
 • Ak „Klient“ poskytne „Hotelu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „Hotel použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a „storno poplatku.
 • „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Hoteli DARO *** nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2015.
Obchodne podmienky Hotel Daro