Hodrušská spojka - Hondruša Hamde

Hodrušská spojka

14sep

Hodrušská spojka (ďalej HS) je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. HS spája centrum Banskej Hodruše s VHO (červená cyklotrasa).

Povrch
prírodný70 %
asfaltový30 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie384 m
Klesanie-3m

Trasa
19 Banská Hodruša0 km
184 km

HS umožňuje skrátiť si jazdu po VHO tým, že na orientačnom mieste 18 odbočíte z červenej cyklotrasy VHO na žltú cyklotrasu HS, prípadne môžete začať svoju trasu na orientačnom mieste 19 – Banská Hodruša a na orientačnom mieste 18, kde HS končí, sa môžete rozhodnúť, či odbočíte doprava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 21 – Červená Studňa, alebo odbočíte doľava po červenej cyklotrase VHO, smerom na orientačné miesto 17 – Kerling.

HS Vás postupne prevedie popri najvýznamnejších historických pamiatkach Banskej Hodruše, ktoré spolu s baníckymi domčekmi tvoria chránenú pamiatkovú oblasť. Postupne sa od orientačného miesta 19 miestami náročným stúpaním dostanete cez dolinku GRINTÁL nad Banskú Hodrušu, odkiaľ sa ponúknu nádherné výhľady na Banskú Hodrušu a časť dediny Kopanice. Ďalej pokračuje HS po hrádzi Brennerského (Praniarskeho) tajchu, od ktorej sa napája lesná cesta až k orientačnému miestu 18, kde HS končí.

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Malý hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Malý hodrušský okruh

14sep

Malý hodrušský okruh má členitú trasu, najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Trasa je vhodná pre kondične zdatnejších bajkerov.

Trasa je v rovnako náročná v oboch smeroch. Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Povrch
prírodný72 %
asfaltový28 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie773 m
Klesanie-773 m

Trasa
5 Kopanice0 km
13 Sandrik5,8 km
12 Jelšová6,2 km
15 križovatka so žltou10,1 km
10 Kohútovo13,6 km
8 Domky16,7 km
5 Kopanice18,4 km

Malý Hodrušský Okruh (ďalej MHO) je vyznačený modrou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza.

Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 5 – Kopanice, kde je viacero možností pre zaparkovanie auta, prípadne je možné sa tu pred jazdou občerstviť v miestnom pohostinstve. Z orientačného miesta 5 – Kopanice sa starou asfaltkou popri Evanjelickom kostole, ktorá sa po 500 m zmení na lesnú cestu dostaneme za dedinu Kopanice, odkiaľ sa ponúknu výhľady na okolité kopce Štiavnických Vrchov ako Muráň, Hrb, Banište, Kerling. Ďalej pokračuje MHO súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) rýchlymi rovinatými úsekmi až k orientačnému miestu 4 – Priedolie, kde sa MHO a VHO rozchádzajú. MHO pokračuje vľavo po hrebeni Havrankovo, odkiaľ sa budú vynárať výhľady na protiľahlý hrebeň Kerlingu.

Lesnou zvážnicou sa dostanete k orientačnému miestu 3, kde pred samotným hrebeňom Kojatína odbočíte doprava na lesnú zvážnicu, ktorou sa miernym klesaním dostanete na orientačné miesto 2. V tomto mieste krížite cyklotrasu VHO. Pokračujete ďalej vľavo lesnou zvážnicou značenou modrou farbou ponad závod Sandrik, ktorého areál sa pomedzi stromy odkrýva. Tu treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru, spomaliť a obísť ju. Lesná zvážnica sa napája na asfaltovú cestu pri miestnej časti Holubienec, ktorá v minulosti slúžila ako sídlisko pre robotníkov závodu Sandrik. Asfaltkou pokračujete až na most cez potok Hodrušianka, kde je umiestnené orientačné miesto 13 – Sandrik.

Tu odbočíte doprava a asfaltkou sa po 460m dostanete k orientačnému miestu 12 – Jelšová, kde odbočíte doľava popri areáli banských šácht MAYER 1. a 2. z ľavej strany a Dolnom banskom závode na úpravu zlatých rúd do Jelšovskej doliny. Pokračujete miernym stúpaním asfaltkou popri rodinných domoch. Na konci dediny sa po pravej strane vynorí Banícky kostolík v Jelšovej. Rovinaté úseky sa striedajú s miernymi stúpaniami Jelšovskou dolinou. Tu si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju. Asfaltová cesta sa v ostrej zákrute doprava pri komíne KLEMENT zmení na lesnú cestu, ktorá smeruje k orientačnému miestu 15.

Tu začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa) na Kerling. Pokračujete doprava lesnou čistinkou, ktorá sa napája na rýchlu zvážnicu, ktorá začne klesať do Hlôžkovej doliny. Tu sa začnú ponúkať výhľady do Hodrušskej doliny a do Kohútovskej doliny. Po dlhšom klesaní sa dostanete do miestnej časti obce Tergotňa, kde za mostom odbočíte doľava a asfaltovou cestou sa po 530m dostanete do miestnej časti Píla, na orientačné miesto 11. Súbežne s Kopanickou spojkou (žltá cyklotrasa, ďalej KS) sa dostanete k orientačnému miestu 10 – Kohútovo, kde sa MHO a KS rozchádzajú. Pokračujete ďalej rovno popri Kohútovskom potoku.

Asfaltová cesta začne pomaly stúpať a plynulo sa zmení na lesnú cestu. Stúpanie Kohútovskou dolinou sa začne zväčšovať až sa ocitnete pod dedinou Kopanice, časť Domky. Na konci stúpania pri Katolíckom kostole sa dostanete na križovatku modrej, červenej a zelenej cyklotrasy, ktorá je orientačným miestom 8. MHO odbočuje doprava a cestou pomedzi kopce Banište a Hrb sa po krátkom kamenistom klesaní dostanete k orientačnému miestu 6, kde treba spomaliť a dať pozor na výjazd na asfaltku. Pokračujete doľava, napojíte sa na asfaltovú cestu a súbežne s KS sa dostanete na orientačný bod 5 – Kopanice.

Zdroj: bbajkomktajchom.sk

Veľký hodrušský okruh - Hondruša-Hamre

Veľký hodrušský okruh

14sep

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m).

Trasa je vhodná pre zdatnejších bajkerov. Trasa je v smere pohybu hodinových ručičiek náročnejšia, pretože zahrňuje stúpanie z Dolných Hámrov

Štôlňa Glanzenberg - Banská Štiavnica

Štôlňa Glanzenberg

14sep

Glanzenberg, v preklade Ligotavá hora, nie je len názov vrchu nad mestom. Označuje aj tzv. dedičnú štôlňu, jednu z najstarších v štiavnickom regióne. Dedičné štôlne slúžili na odvodnenie šácht, názov je odvodený od toho, že ju budovali generácie baníkov. Najdlhšia mala okolo 16 km a dlhé roky bola najdlhším podzemným tunelom Európy.

Dedičnú štôlňu

Kammerhof - Banská Štiavnica

Kammerhof

14sep

Kammerhof, v preklade Komorský dvor, je najväčším stavebným komplexom na území historického mesta. Je sídlom expozície, ktorá mapuje históriu baníctva v Štiavnických vrchoch, ale aj na území Slovenska.

Nájdete tu funkčné modely strojov, ktoré približujú spôsoby ťažby či čerpania vody v minulosti. Uchováva tiež laboratórne zariadenia, dozviete sa tu aj o slávnej

Berggericht – mineralogická expozícia - Banská Štiavnica

Berggericht

14sep

Budova Berggerichtu so spletitou históriou dnes ukrýva vzácnu Mineralogickú expozíciu s vyše štyristo druhmi minerálov z celého sveta. Do vnútorného dvora ústí krátka (75 m), ľahko prístupná štôlňa Michal, vhodná pri krátkom pobyte aj pre rodiny s deťmi. Na prízemí sa nachádza Informačné centrum.

Na mieste dnešného objektu na severnej strane Námestia sv. Trojice stáli koncom 15. storočia dva kamenné meštianske domy. Patrili bohatým banským ťažiarom, v ich podbrání bol veľký priestor na obchodovanie a rozľahlý otvorený dvor, na ktorom stála studňa. V renesancii, koncom 16. storočia, boli domy spojené a zjednotené s uličnou zástavbou. Na rohu sa vynímal poschodový kruhový arkier na jednom stĺpe. Od poslednej tretiny 17. storočia dom patril významnej rodine baróna Jána Gottfrieda Hellenbacha, jedného z najbohatších obyvateľov Uhorska. Bol to lekár, prívrženec Františka Rákociho II., majiteľ baní, pivovarov, domov a rozsiahlych pozemkov vo viacerých krajoch Slovenska.

Zastával funkciu hlavného komorského grófa, bol tiež hlavou miestnych evanjelikov. Koncom 18. storočia sa dom stal sídlom najvýznamnejšej baníckej súdnej inštitúcie – Dištriktuálneho banského súdu. Odtiaľ pomenovanie Berggericht. Od roku 1860 využívala objekt Banícka akadémia. Nachádzali sa tam posluchárne, knižnica, mineralogické zbierky, aj byt profesora geológie a mineralógie.

Zdroj: banskastiavnica.virtualne.sk

 

Galéria Jozefa Kollára - Banská Štiavnica

Galéria Jozefa Kollára

14sep

Galéria Jozefa Kollára ponúka stálu expozíciu výtvarných diel od 13. do 20. storočia z oblasti Banskej Štiavnice, ktorú dopĺňajú sezónne výstavy. Vystavené diela kvalitou presahujú regionálny rámec. Galéria sídli na nám. sv. Trojice.

Expozície galérie sú zamerané na banícke umenie na Slovensku, sociálnu a krajinársku tematiku Banskej Štiavnice s dôrazom na dielo

Starý zámok - Banská Štiavnica

Starý zámok

14sep

Hlavnou dominantou centra Banskej Štiavnice, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Starý zámok ležiaci západne od Trojičného námestia.
Najstarším objektom v zámku je bývalý farský Kostol Panny Márie. Spolu so susedným karnerom sv. Michala ho postavili v 13. storočí ako trojloďovú románsku baziliku. V 14. storočí okolo

Nový zámok - Banská Štiavnica

Nový zámok

14sep

Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad, sa nachádza na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej

Náučný chodník piargskych tajchov - Banská Štiavnica

Chodník piargskych tajchov

14sep

Náučno-turistický chodník Ekológia piargskych tajchov Vám prostredníctvom 5 zastávok priblíži biologický život a s tým súvisiacu kvalitu vody vo vybraných tajchoch (Richňava, Bakomi, Krechsengrund, Veľká Windšachta a Evička), ktoré sú súčasťou jedinečného a svetovo unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému.

Chodník začína na